DATGANIAD Y WASG RAS YR WYDDFA RHYDDHAWYD GAN GYFARWYDDWYR A TREFNYDD RAS YR WYDDFA

Barry Davies. Phil Jones Douglas Pritchard (Cyfarwyddwyr) Stephen Edwards (Trefnydd)

Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa,

Rydym yn mawr obeithio eich bod chwi oll yn cadw yn ddiogel ac yn iach yn y cyfnod anodd a thywyll rydym wedi ei wynebu dros y deuddeg nis diwethaf.

Ar ran drefnwyr a gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa ac yn enwedig ar ran ein prif noddwr Castell Howells, rydym gyda thristwch mawr yn cyhoeddi na fydd Ras Yr Wyddfa yn cael ei chynnal yn 2021.

Mae sefyllfa argyfyngus COVID-19 yn parhau ac mae Cyfarwyddwyr y Ras ac y Trefnydd wedi dod i’r penderfyniad y byddai cynnal Ras Yr Wyddfa yn 2021 yn rhoi ein cymuned, ein cystadleuwyr, ein cefnogwyr, ein gwirfoddolwyr, ein holl noddwyr mewn sefyllfa risg bosib. Ni allwn sicrhau diogelwch pawb yn sgil effaith Covid-19.

Mae yn anorfod ein bod yn rhoi eich diogelwch chwi, diogelwch ein gwirfoddolwyr; diogelwch ein cefnogwyr ac wrth gwrs diogelwch ein cymuned yn flaenoriaeth.

Mae bosib na fyddai’r penderfyniad hwn yn syndod i chwi er byddem yn dallt ac yn rhannu eich siomedigaeth a rhwystredigaeth unwaith yn rhagor.

Gallwn eich sicrhau bydd yr holl drefnwyr yn gweithio yn galed fel arfer i sicrhau llwyddiant Ras Yr Wyddfa yn 2022 ac rydym oll yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu pawb yn ôl i Llanberis pan bydd Covid-19 dan reolaeth a phan na fydd y firws yn rhoi ein pobl ac ein cymunedau mewn perygl.

I’r rhai ohonoch bydd yn bwriadu cystadlu yn 2022 yna ni fydd angen i chwi ail gofrestru gan byddwch yn trosglwyddo yn awtomatic i ras 2022. Eich cais chwi yn unig bydd yn cael ei dderbyn. Bydd manylion pellach yn cael ei ryddhau yn fuan yn 2022.

Bydd ein gwirfoddolwyr yn sicrhau bod eich cais i gystadlu yn trosglwyddo yn awtomatig i gofrestr Ras Yr Wyddfa yn 2022 ac ni fyddai unrhyw daliad ychwanegol yn ddyledus.

Gan mai gwirfoddolwyr o’r gymuned leol sydd yn trefnu Ras yr Wyddfa yn ei gyfanrwydd rydym yn gofyn yn garedig iawn i chwi eich bod yn cefnogi’r Ras ac yn lleihau ein baich gwaith ac yn ein caniatáu i drosglwyddo eich cais i gystadlu yn awtomatig i 2022.

Pe na fyddai yn bosib i chi gystadlu yn Ras Yr Wyddfa 2022, yna wrth gwrs fe fydd y ffenestr trosglwyddo enw ar agor ichi.

I gloi, rydym yn erfyn arnoch oll i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ac i amddiffyn ein Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol drwy aros gartref a pheidio â theithio ble na fod y daith yn anorfod.

Gobeithio byddwch yn gallu parhau i ymarfer ac i fwynhau rhedeg mynydd ble mae hyn yn bosib – cofiwch, fe fydd ein mynyddoedd yno eto yn y dyfodol.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth ac yr ydym yn anfon ein dymuniadau gorau i chwi oll.

Cadwch yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Byddwch yn gymwynasgar a chyfeillgar a phawb.

Gyda diolch am eich cefnogaeth. Tîm Ras Yr Wyddfa

Stephen