Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Ryngwladol yr Wyddfa.

Rydym yn mawr obeithio eich bod i gyd wedi cadw yn iach a diogel yn yr adegau anodd a thywyll rydym wedi’u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ar ran y gwirfoddolwyr, trefnwyr a Chyfarwyddwyr Ras yr Wyddfa Ryngwladol ac yn arbennig ar ran ein prif noddwr Castell Howells a’r holl noddwyr eraill, rydym yn hapus iawn o gyhoeddi y bydd Ras yr Wyddfa yn cael ei chynnal ar Orffennaf 16eg 2022.

Er bod sefyllfa COVID-19 dal hefo ni, mae Cyfarwyddwyr a Threfnydd y Ras wedi dod i’r penderfyniad fod cynnal Ras yr Wyddfa yn 2022 yn bwysig iawn. Mae angen i ni i gyd fod yn ofalus, mae angen synnwyr cyffredin, felly rydyn ni’n gosod ein cystadleuwyr, cefnogwyr, gwirfoddolwyr, ein prif noddwr Castell Howells, a’n cymuned mewn amgylchedd diogel iawn.

Mae’n rhaid i ni fel trefnyddion yn ymorol y bydd pawb yn ddiogel.

Rydym yn gosod eich diogelwch chi, diogelwch ein gwirfoddolwyr, diogelwch ein cefnogwyr ac wrth gwrs diogelwch ein cymuned fel blaenoriaeth. Mae angen synnwyr cyffredin ond bellach teimlwn y gallwn gynnal y ras.

Gallwn eich sicrhau y bydd ein holl wirfoddolwyr a threfnwyr yn gweithio’n galed i sicrhau llwyddiant Ras yr Wyddfa yn 2022 ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl i Lanberis.

Rhedwyr y Ras – ni fydd angen i chi ailgofrestru. Bydd eich cais yn cael ei symud yn awtomatig o 2020 i ras eleni yn 2022. Bydd ein gwirfoddolwyr yn sicrhau bod eich cais yn trosglwyddo’n awtomatig i Gofrestriad Ras yr Wyddfa a gynhelir yn Eglwys Sant Padarn ac ni fydd unrhyw daliad ychwanegol yn ddyledus.

RHESTR RHEDWYR – https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=4922

Gan fod Ras yr Wyddfa i gyd yn cael ei threfnu gan wirfoddolwyr o’r gymuned leol, gofynnwn yn garedig i chi helpu drwy leihau ein llwyth gwaith. Os nad ydych yn gallu cystadlu yn Ras yr Wyddfa 2022, yna wrth gwrs bydd y ffenestr drosglwyddo enw ar agor i chi tan fis Mehefin.

Bydd trosglwyddo yn broses ichi ddod o hyd i redwr a fydd yn cymryd eich lle, cysylltu â’ch gilydd ynghylch yr ochr ariannol. Yn dilyn hyn, mae’n ofynnol i chi e-bostio’r ysgrifennydd ceisiadau gyda’ch manylion ynghyd â manylion y rhedwr newydd. COFIWCH fod yn rhaid i bob rhedwr gael profiad mynydda. Nid Ras Hwyl yw hon.

Ychydig o bethau fydd yn wahanol yn ras eleni yn 2022. Dau beth sydd allan o’n dwylo ni fel mudiad cymunedol

1 – Y Copa – Ni fydd Caffi’r Copa ar agor drwy’r Haf felly ni fydd Rheilffordd yr Wyddfa yn teithio i’r copa. Mae hyn yn golygu na fydd yna ddŵr ar gael ar ôl. Rhybudd ymlaen llaw felly,  i chi gario dŵr hefo chi os byddwch yn meddwl y byddai ei angen arnoch. Bydd angen i chi gario dŵr os oes ei angen arnoch. Bydd dŵr ar gael yn Halfway House a Gorsaf Clogwyn ond ni fydd yn cael ei estyn i chi. Bydd ar fyrddau i chi ei nôl.

2 – Pentref Digwyddiadau. Ni fydd y ras yn cychwyn ar y cae arferol ar gyfer 2022. Bydd y ras yn gorffen mewn lleoliad gwahanol ar y cae cyfagos. Mae pob digwyddiad o fewn y pentref gan gynnwys Ras yr Wyddfa, wedi cael “safle digwyddiad” newydd. Bydd ras 2022 yn debyg i ras 1992. Byddwn yn cychwyn y ras ar y ffordd fawr 100 llath i lawr tuag at y pentref. Bydd cynllun (o’r wefan) yn cael ei anfon atoch yn nes ymlaen.

Unwaith eto ar gyfer 2022 byddwn yn darparu opsiwn Parcio a Theithio i chi. Tâl parcio fydd £6.00 gyda’r maes parcio ar gyrion Llanberis. Wedyn gellwch loncian hamddenol i’r pentref neu drefnu i dacsi eich nôl.Yn olaf, anogwn bawb i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth  i warchod ein Gwasanaeth Iechyd  wrth ymweld â chymuned Llanberis.

Gobeithiwn y byddwch yn dal ati i ymarfer yn llwyddiannus  at y ras ac yn mwynhau’r profiad – cofiwch y, bydd yr hen fynyddoedd yno eto i’ch denu yn ôl.Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ac anfonwn ein dymuniadau gorau atoch i gyd.

Gyda diolch diffuant am eich cefnogaeth hael.

Welwn ni chi i gyd ym mis Mehefin ar gyfer y Ras y Gwyll neu ym mis Gorffennaf ar gyfer y ras fawr ei hun.

Ar ran Tîm Ras yr Wyddfa

Steve